Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?   
AKCEPTUJĘ

spswory@gmail.com

83 343 35 29

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Sworach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Sworach

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-06.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik. Redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

1. wersję kontrastową,

2. wersję w szarych odcieniach,

3. możliwość zmiany czcionki dla dyslektyków,

4. możliwość powiększania/pomniejszania tekstu,

5. widoczny fokus.

Ogólne zasady używania skrótów klawiszowych:

- przycisk TAB zaznacza kolejny element

- jednoczesne użycie klawiszy TAB+SHIFT zaznacza poprzedni element

- przycisk ENTER przenosi nas do linkowanej treści

- w niektórych przypadkach możesz użyć strzałek, by zaznaczyć poprzedni/ następny element

Skróty klawiaturowe:

Zwiększ czcionkę - SHIFT+ALT+O

Zmniejsz czcionkę - SHIFT+ALT+U

Przycisk reset - SHIFT+ALT+R

Domyślny przycisk wysokiego kontrastu - SHIFT+ALT+H

Wysoki kontrast 2 - SHIFT+ALT+J

Wysoki kontrast 3 - SHIFT+ALT+K

Przycisk dysleksyjny - SHIFT+ALT+D  

Przycisk szarych odcieni - SHIFT+ALT+G

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Gustaw Jakimiuk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 343 35 29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia: od ul. Szkolnej

2. Przy wejściach nie ma schodów.

3. W budynku nie ma windy.

4. Korytarze na parterze budynku umożliwiają swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych.

5. Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

6. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.

7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.