Szkoła Podstawowa w Sworach

im. 1000-lecia Państwa Polskiego

sl_1 sl_2 sl_3 sl_4

Koła zainteresowań

Koło dziennikarskie
Zajęcia prowadzi pani mgr Joanna Grochowska w każdy poniedziałek w godz. 13.45-14.30
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas V-VI zainteresowanych rozwijaniem zdolności dziennikarskich oraz tworzeniem gazetki szkolnej Tysiąclatka wydawanej w Szkole Podstawowej w Sworach. Zajęcia mają na celu zapoznanie uczniów z warsztatem dziennikarskim, utrwalenia i ćwiczenia w redagowaniu rożnych form wypowiedzi publicystycznej, kształcenie wrażliwości na słowo mówione i pisane, korzystanie z komputerów, składanie gazetki, robienie zdjęć itp.

Koło matematyczne
Zajęcia prowadzi pani mgr Renata Tarasiuk w każdy czwartek w godz. 12.50-14.30
Zajęcia mają za zadanie przygotowywać uczniów do konkursów matematycznych jak również rozwijać ich zdolności matematyczne oraz logiczne myślenie. W czasie zajęć uczniowie mający trudności w uczeniu się mogą wyrównać braki w wiedzy. Uczestnictwo w zajęciach daje uczniom możliwość samorealizacji, poszerzania własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką oraz odkrywania tajemnic matematyki na drodze eksperymentów.

Koło języka angielskiego
Zajęcia prowadzi pani Anna Sawczuk w każdy czwartek w godz. 13.45-14.30
Zajęcia przeznaczone są uczniów szczególnie zainteresowanych językiem, kulturą, historia i geografią krajów anglojęzycznych w szczególności Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Głównym celem kółka jest rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, poszerzanie ich wiedzy językowej, przygotowywanie do konkursów  i uroczystości szkolnych  oraz do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkolny Klub Sportowy
Zajęcia prowadzi pani mgr Monika Kiryluk w każdy poniedziałek w godz. 13.45-14.30
Celem programu zajęć sportowych Szkolny Klub Sportowego jest stworzenie warunków do poszukiwania, odkrywania i pogłębiania swoich uzdolnień i zainteresowań, przygotowujących do aktywności fizycznej indywidualnej i zespołowej. Uczniowie mają możliwość poprawy kondycji fizycznej i nabywania umiejętności regeneracji sił poprzez aktywny wypoczynek  oraz wdrożenie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach sportowych opartych na usamodzielniających metodach pracy prowadzących do podejmowania odpowiedzialnych decyzji oraz przygotowaniu do pełnienia roli organizatora, widza, sędziego i zawodnika.

Koło plastyczne
Zajęcia prowadzi pani mgr Justyna Firsiuk w każdy czwartek w godz. 12.50-13.35
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klasy III. Głównym ich celem jest rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, Kształcenie umiejętności obserwacji i przedstawiania w pracach twórczych natury. Uczniowie mają możliwość kształtowania  wrażliwości emocjonalnej na zjawiska świata zapewniającą ekspresję w działaniu.

Koło patriotyczno-obywatelskie
Zajęcia prowadzi pani mgr Iwona Gałamaga każdy piątek w godz. 13.45-14.30
Uczniowie na zajęciach poznają historię regionu, zabytki oraz najwybitniejszych przedstawicieli. Uczą się świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty lokalnej oraz kultywowania tradycji regionalnych. W roku szkolnym 2012/13 podczas zajęć tworzony jest katalog zabytków sztuki sakralnej, opisywana jest historia powstania okolicznych kapliczek i krzyży.


Koło polonistyczne
Zajęcia prowadzi pani mgr Violetta Więckowska każdy piątek w godz. 8.00-8.45
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI. Głównym ich celem jest rozwijanie zdolności i zainteresowań polonistycznych uczniów poprzez różnorodne formy pracy w zakresie wzbogacania wiedzy i umiejętności.  Uczniowie  rozszerzają  i utrwalają wiedzę zdobytą na lekcjach języka oraz są stymulowani do większego wysiłku, odwagi oraz twórczej aktywności.

Koło teatralne
Zajęcia prowadzi pani mgr Barbara Konkol każdy czwartek w godz. 12.50-13.35 dla kl.III
Zajęcia teatralne poszerzają i kształtują wiedzę ucznia. Opierają się w dużej mierze na zabawie. W trakcie spotkań uczestnicy pracują nad perfekcją słowa i ruchu a także nad umocnieniem wiary w siebie. Sprawdzają i rozwijają swoje umiejętności aktorskie, literackie, plastyczne, wokalne, a także organizacyjne. Poprzez ekspresję uczniowie mają możliwość uzewnętrznienia siebie, wyjścia ku światu. Krótkie inscenizacje i gry dramowe uczą współpracy w zespole, odpowiedzialności, tolerancji, kształtują ogromne więzi emocjonalne między członkami zespołu.

Szkolne Koło Caritas
Zajęcia prowadzi pani mgr Małgorzata Skrzypczak w każdy wtorek w godz. 13.45-14.30
Głównym celem pracy Szkolnego Koła Caritas jest praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu na jego przekonania, czy wyznanie oraz uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie. Uczniowie rozwijają również zdolność budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro.

W szkole odbywają się również zajęcia wyrównawcze. Ich głównym celem jest wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów będących przyczyną trudności szkolnych, zachęcanie ich do zwiększenia wysiłku w uczeniu się oraz zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami ucznia na lekcji.


 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. 1000-lecia Państwa Polskiego

w Sworach


ul. Szkolna 34

21-500

Biała Podlaska

tel./fax

83 343 35 29

 

 

NIP: 537-168-42-60

REGON: 001121310

e-mail: spswory@gmail.com

 

PROCEDURY - BEZPIECZNA SZKOŁA

WYKAZ INSTYTUCJI I ORGANIZACJI UDZIELAJĄCYCH POMOCY  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ,  WYCHOWAWCZEJ I POMOCY NA RZECZ OSÓB POKRZYWDZONYCH CZYNAMI KARALNYMI

 

 


     

 

 

Od dnia  1 października 2013 roku otwarto nowy oddział w punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Sworach w ramach realizacji projektu „Nowe oddziały w  punktach przedszkolnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 

 

 

Przydatne linki:

Gmina Biała Podlaska

Oświata w naszej gminie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

 

NASI DOBROCZYŃCY:

ADF  - p. Dariusz Furmaniuk

KSEMAR - pp. Aleksandra i Andrzej Hajbos

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej

PELLMAR-p. Mariusz Kasjaniuk, Zienie 

KONKRET-p. Adam Bartniczuk-Łosice

p. Mariusz Jadczuk

p. Marek Kaliszewski

p. Agnieszka Kasjaniuk

p. Robert Janczuk

p. Piotr Filipiuk

p. Agata Gryta

p. Wiesław Arseniuk

p. Dariusz Makarewicz

p. Bożena Sawczuk

p. Ryszard Olesiejuk

p. Grzegorz Gawda

p. Tomasz Melaniuk

Losowe zdjęcie z galerii