Szkoła Podstawowa w Sworach

im. 1000-lecia Państwa Polskiego

sl_1 sl_2 sl_3 sl_4

Historia szkoły

MONOGRAFIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM.1000- LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W SWORACH

  

 

  SWORY DN.11 CZERWCA 2006

 

WSTĘP

 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie historii szkoły w Sworach od czasów najdawniejszych ( XIX wiek ) do dnia dzisiejszego.

Wiadomości na temat dziejów szkoły zaczerpnięte zostały z archiwum szkoły i relacji naocznych świadków – nauczycieli i mieszkańców.

 

  I. OKRES ZABORÓW

 

W 1887 roku w Sworach powstała jednoklasowa szkoła, zbudowana na koszt rządu.

Budynek był drewniany na kamiennym fundamencie, kryty gontem podzielony na salę lekcyjną i pokój z kuchnią i spiżarnią dla nauczyciela.

Uczniowie uczyli się w jednym pomieszczeniu, które było jasne i przestrzenne, przeznaczone dla 70 osób. Dookoła było podwórko do gier. Całość ziemi należącej do szkoły wynosiła

3 morgi. Budżet szkoły wynosił 422 rubli i był otrzymywany od rządu carskiego. Uposażenie nauczyciela wynosiło 300 rubli rocznie, opał 25 rubli. Obsługa 45 rubli. Na kancelarię 4 ruble, na bibliotekę 15 rubli i do rozporządzenia naczelnika dyrekcji szkół powszechnych 33 ruble.

Pierwszym nauczycielem był Jan Pietrykowski 1887 – 1889, następni nauczyciele to Lew Sylwestrowicz 1889 – 1891, Piotr Juszkiewicz 1891 – 1897, Iwan Mironowicz Mackiewicz 1897 – 1905, a ostatnim w okresie zaborów Helena Zebrowska. Nauczycielem religii był miejscowy ksiądz Emilian Stelmachow.

W roku 1895 liczba uczniów wynosiła 56 ( 49 prawosławnych, 7 katolików ), w 1896 roku 54( prawosławnych 48, katolików 6 ), w 1897 roku 53 ( prawosławnych 48, katolików 5 ), w 1898 roku 55( prawosławnych 47, katolików 7, 1 Żyd ), w 1899 roku 58 (prawosławnych 42, katolików 12, Żydów 4 ), w 1900 roku 60 ( prawosławnych 44, katolików 14, Żydów 2 ), w 1902 roku 56 ( prawosławnych 47, katolików 6, 3 Żydów ), w 1903 roku 60 ( prawosławnych 51, katolików 8, 1 Żyd ), w 1904 roku 57 ( prawosławnych 50, katolików 5, 2 Żydów ).

Ludność przeciwstawiała się uciskowi carskiemu i rusyfikacji. Większość gospodarzy nie posyłała swoich dzieci do szkoły ruskiej, lecz organizowano tajne nauczanie w języku polskim. Podobnie dorośli wieczorami douczali się na tak zwanych „ wieczorkach”. Spośród pionierów polskości wyróżnił się Łazowski.

 

 II. OKRES MIĘDZYWOJENNY

 

Po ustąpieniu Rosjan i wkroczeniu Niemców szkolnictwem na Podlasiu kierowała Polska Macierz Szkolna.

W 1916 roku do Swór przybył prywatny nauczyciel S.Broniewski i nauczał 120 dzieci. Po nim stanowisko objął Stefan Lewiński.

Od 1 września 1919 roku szkolnictwo objęły władze polskie i nauka trwała nieprzerwanie do momentu wybuchu II wojny światowej.

Kierownikiem trzyklasowej szkoły w Sworach od roku 1920 jest Helena Tomorowa. Oprócz tego była jeszcze jednoklasowa szkoła powszechna w Worońcu, Krzymowskich i Makarówce.

Nauczane przedmioty to: religia, język polski, rachunki z geometrią, przyroda, geografia, historia, rysunki, roboty, śpiew, gry i gimnastyka.

Skala ocen z zachowania się : chwalebne, zadawalające, odpowiednie, mniej odpowiednie, nieodpowiednie.

Oceny za pilność : wytrwała, zadowalająca, dostateczna, niejednostajna, mała.

W 1925 roku powstała w Sworach Czytelnia Macierzy przy Kole Macierzy Szkolnej w Białej Polskiej. Czytelnia ta powstała z inicjatywy Leonarda Krupczaka inspektora szkolnego i liczyła 70 członków.

 W roku 1929 podniesiono stopień organizacyjny szkoły w Sworach i powstał siedmioklasowy odział liczący 214 uczniów.

 Kierownikiem zostaje Wacław Męczyński i pełnił ją do wybuchu II wojny światowej.

 Nauczane przedmioty to: religia, język polski, język francuski, rachunki z geometrią, fizyka i chemia, higiena, geografia i nauki o Polsce współczesnej, przyroda żywa, historia, rysunki, robótki ręczne, śpiew, ćwiczenia cielesne.

 W 1938 roku w Sworach istniała szkoła powszechna II stopnia, do której uczęszczało 251 dzieci. Na terenie gminy było 6 szkół I stopnia w Makarówce, Cełujkach, Kownatach, Krośnie, Krzymowskich, Worońcu.

 

III. POWSTANIE SZKOŁY POMNIKA TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO

 

W kwietniu 1958 r. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza ogłosiła hasło Władysława Gomułki ówczesnego I sekretarza KC, aby jubileusz Tysiąclecia Państwa Polskiego uczcić czynem polegającym na wzniesieniu ze środków społecznych tysiąca szkół.

Szkół wówczas brakowało, połowa budynków pamiętała czasy przedwojenne. Jedną izbę lekcyjną przypadało prawie 50 uczniów. W wielu szkołach dzieci uczyły się na dwie lub nawet trzy zmiany.

 W tym okresie szkoła w Sworach liczyła 256 uczniów, kierownikiem był Andrzej Olędzki. Mieściła się w dwu starych ponad 90 letnich budynkach drewnianych. Znajdowały się w niej 4 klas i jeden korytarz, w którym na skutek braku pomieszczeń odbywają się również lekcje. Ponadto mieścił się tu pokój nauczycielski, służący jednocześnie za kancelarię szkoły. W budynku mieszkał również kierownik szkoły. Szkoła była zimna i nie odpowiadała wymogom . Zamierzano wówczas rozpocząć budowę nowej szkoły na obok leżącej działce, przy pomocy miejscowej ludności.

Do realizacji hasła „1000 szkół na 1000 – lecie” powołano sieć komitetów Społecznego Funduszu Budowy Szkół. Zbierano na ten cel pieniądze, które wpłacały instytucje i osoby prywatne.

Mieszkańcy Swór i okolicznych wsi wykazali duże zainteresowanie możliwością budowy szkoły. Akcję tę uznali za pożyteczną, gdyż chodziło im o zaspokojenie potrzeby poprawy warunków nauczania ich dzieci.

W roku 1964 rozpoczęto budowę szkoły postawnej w Sworach. Mieszkańcy w tzw. czynach społecznych przygotowali plac, zwozili materiały budowlane, żwir, zrobili wykopy pod fundamenty, wykonywali wszelkie prace pomocnicze. Prace budowlane postępowały w zawrotnym tempie.

Budową zajmowało się Bialskie Przedsiębiorstwo Budowlane, a kierownikiem budowy był Lech Fedorowicz.

Koszty związane z tym pokryte zostały ze Społecznego Funduszu Budowy Szkół, a w szczególności dobrowolnych składek mieszkańców ( każda rodzina 100 zł.)

Wreszcie nadszedł oczekiwany dzień, 1 września 1966 roku odbyło się uroczyste otwarcie szkoły w Sworach jako pomnika 1000 – lecia Państwa Polskiego.

Dla miejscowego społeczeństwa była to podniosła uroczystość, która uwieńczyła wysiłek ich pracy i poświęcenia.

Uczestniczyli w niej przedstawiciele ówczesnych władz oświatowych, inspektor oświaty Bronisław Sęczyk, sekretarz KC PZPR Broniarek, przedstawiciel BPB inż. Metkowski oraz młodzież i mieszkańcy.

Funkcję kierownika w nowo oddanej szkole objął Ludwik Chudzik.

 

IV. OKRES POLSKI LUDOWEJ

 

W roku szkolnym 1968/69 grono pedagogiczne składało z następujących osób :

 

 • Chudzik Irena
 • Kasprzuk Genowefa
 • Semeryło Henryk
 • Krasuska Krystyna
 • Rysztak Leokadia
 • Kuzawska Grażyna
 • Wołowik Irena
 • Kurzepa Wacław
 • Gieresz Jadwiga
 • Ślązak Maria
 • Olędzka Elżbieta
 • Olędzki Andrzej
 • Sawczak Stefan

Liczba uczniów wynosiła 341.

Istniały 4 filie klas I – IV w Worońcu, Krzymowskich, Cełujkach, Pojelcach.

Na terenie szkoły istniały następujące organizacje i kółka:

 • Samorząd Szkolny
 • Drużyna Harcerska
 • Zuchy
 • Polski Czerwony Krzyż
 • Szkolna Kasa oszczędnościowa
 • Spółdzielnia Uczniowska
 • Towarzystwo Przyjaźni Polsko Radzieckiej
 • Liga Ochrony przyrody
 • Szkolne Koło Krzewienia Tradycji
 • Szkolne Klub Sportowy

 

W roku szkolnym 1969/70 przy szkole w Sworach powstał Uniwersytet Powszechny dla rodziców.

W tym też okresie rozpoczęto budowę pracowni zajęć technicznych, prace nadzorowała Gromadzka Rada w Sworach. Rodzice zobowiązali się dostarczyć na budowę po jednej furze żwiru oraz przepracować po jednym roboczo – dniu przy budowie. Budowę zakończono w 1975 roku i oprócz pracowni powstały również sale lekcyjne dla klas młodszych.

Nauczanie i wychowanie dzieci w szkołach było ściśle związane z ówczesną władzą komunistyczną. Celem generalnym było przygotowanie młodego pokolenia do aktywnego udziału w budowie społeczeństwa socjalistycznego, kształtowania świadomości i postaw socjalistycznych oraz naukowego poglądu na świat. Dzieci i nauczyciele uczestniczyli czynnie w życiu politycznym kraju i środowiska przygotowując tematyczne dekoracje klas i budynku szkoły, apele i uroczystości podczas kampanii wyborczej do Sejmu i przed zjazdami PZPR.

 

W roku szkolnym 1975/76 kierownikiem szkoły w Sworach był nadal Ludwik Chudzik, zastępcą Wacław Kurzepa.

Pracowali następujący nauczyciele :

 • Chudzik Irena
 • Kasprzuk Genowefa
 • Semeryło Henryk
 • Krasuska Krystyna
 • Kuzawska Grażyna
 • Wołowik Irena
 • Kurzepa Wacław
 • Mironiuk Jadwiga
 • Śledź Tadeusz
 • Sawczak Grażyna
 • Gałamaga Halina
 • Maria Stefańska
 • Melaniuk Janina
 • Ćmakowska Anna
 • Lassota Maria

 

Funkcjonowały nastepujące filie klas I - IV :

Woroniec nauczyciel - Helena Rypińska ,

Krzymowskie nauczyciel – Adolf Rypiński,

Cełujkach nauczyciel – Kazimierz Dębski

 

Na terenie szkoły działały różnorodne organizacje i kółka zainteresowań :

 • Samorząd Uczniowski
 • Związek Harcerstwa Polskie
 • Zuchy
 • Polski Czerwony Krzyż
 • Szkolna Kasa Oszczędnościowa
 • Spółdzielnia Uczniowska
 • Towarzystwo Przyjaźni Polsko Radzieckiej
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
 • Klub Wiewiórka
 • Szkolny Klub Krzewienia Tradycji
 • Kółka : techniczne, artystyczne, fizyczne, krajoznawczo – turystyczne, historyczne, języka rosyjskiego
 • Zespół muzyczny

 

W tym też roku z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego nauczyciele, rodzice i uczniowie rozpoczęli starania o nadanie sztandaru szkole podstawowej w Sworach.

W roku szkolnym 1976/77 powstała Zbiorcza Szkoła Gminna w Białej Podlaskiej z siedzibą w Sworach, dyrektorem został Ludwik Chudzik.

 

W skład Zbiorczej Szkoły Gminnej wchodziły następujące miejscowości :

Cełujki,

Rakowiska,

Porosiuki,

Czosnówka,

Marcinów,

Sielczyk,

Janówka,

Trebela,

Woroniec,

Wólka Plebańska,

Hrud.

 

W roku szkolnym 1977/78 następuje zmiana na stanowisku dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej w Sworach, zostaje nim Bolesław Chlipalski, zastępcą Irena Chudzik.

W styczniu 1979 roku Kazimierz Dębski obejmuje funkcję zastępcy dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej w Sworach natomiast zastępcą dyrektora szkoły w Sworach zostaje Henryk Semeryło.

Później szkoła ta została przeniesiona do Białej Podlaskiej na ulicę Leszczynową do Szkoły Podstawowej nr.6

W roku szkolnym 1979/80 dyrektorem Szkoły Podstawowej w Sworach został Kazimierz Dębski, zastępcą Henryk Semeryło.

Grono pedagogiczne składało się z następujących nauczycieli :

 • Kasprzuk Genowefa
 • Krasuska Krystyna
 • Kurzepa Wacław
 • Mironiuk Jadwiga
 • Śledź Tadeusz
 • Gałamaga Halina
 • Muszyńska Teresa
 • Kurzepa Wacław
 • Kufciewicz Barbara
 • Jaszczuk Teresa
 • Słamacha Stanisława
 • Omelaniuk Janina
 • Stefańska Maria
 • Sawczak Grażyna
 • Sajna Anna
 • Piwowarczyk Ewa
 • Jakimiak Bożena
 • Ziemniewicz Lucyna

 

Na terenie szkoły istniały następujące organizacje i kółka:

 • Samorząd Uczniowski
 • Drużyna Harcerska
 • Zuchy
 • Polski Czerwony Krzyż
 • Szkolna Kasa Oszczędnościowa
 • Spółdzielnia Uczniowska
 • Towarzystwo Przyjaźni Polsko Radzieckiej
 • Liga Ochrony Przyrody
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
 • Szkolne Klub Sportowy
 • Klub Wiewiórka
 • Kółka : matematyczne, polonistyczne, artystyczne, języka rosyjskiego, geograficzno – turystyczne, historyczne, techniczne, fizyczne

 

Istotnym elementem wychowawczym lat osiemdziesiątych było wychowywanie poprzez różnorakie prace społeczne.

Jesienią grupy uczniów brały udział w pracach polowych : sprzątaniu buraków cukrowych, ziemniaków.

Okres wiosenny to prace przy sadzeniu drzewek.

Wszystkie te formy pracy były nagradzane pieniężnie, uczniowie wypracowywali fundusze na dofinansowanie do wycieczki, biletów na spektakl filmowy lub teatralny.

Inną formą prac były czyny społeczne.

Do najpopularniejszych robót należało zbieranie papierków, jesienią grabienie liści, malowanie ogrodzeń i ławek, czyszczenie szyb.

W czynach społecznych brali również udział rodzice wykonując prace przy budowach, remontach.

W roku szkolnym 1984/85 dyrektorem Szkoły Podstawowej w Sworach zostaje Henryk Semeryło.

Do szkoły uczęszczało 275 dzieci, uczących się w dwunastu oddziałach, w tym dwa oddziały przedszkolne.

W filii w Worońcu pracowało troje nauczycieli :

Mankiewicz Jadwiga

Burda Elżbieta

Zachariasz Waldemar

 

Skład grona pedagogicznego w szkole w Sworach:

Jaszczuk Teresa,  Gałamaga Halina,  Majewska Grażyna

Jankowska Elżbieta,  Krasuska Mariola,  Kurzepa Wacław

Filipiuk Barbara,  Krasuska Krystyna,  Muszyńska Teresa

Potiopa Teresa, Ziemniewicz Lucyna,  Mironiuk Jadwiga

Sałamacha Stanisława,  Kasprzuk Genowefa,  Koryńska Wiesława

Melaniuk Janina,  Mikiciuk Anna,  Śledź Tadeusz

Stefańska Maria,  Wawrzyńczuk Krzysztof,  Dębski Kazimierz

 

Na terenie szkoły istniały następujące organizacje i kółka:

Samorząd Uczniowski

Drużyna Harcerska

Zuchy

Polski Czerwony Krzyż

Szkolna Kasa Oszczędnościowa

Spółdzielnia Uczniowska

Towarzystwo Przyjaźni Polsko Radzieckiej

Liga Ochrony Przyrody

Liga Ochrony Kraju

Szkolny Klub Krzewienia Tradycji

Kółko plastyczne, matematyczne, recytatorskie, historyczne, biologiczno-chemiczne.

Koło Miłośników Książki

 

W szkole obowiązywały dzieci stroje uczniowskie: granatowy fartuszek z białym kołnierzykiem, tarcza szkolna, miękkie obuwie.

Niewątpliwie ważnym wydarzeniem dla szkoły było wręczenie 27 maja 1989 r. sztandaru.

Z inicjatywą zdobycia sztandaru wystąpił Samorząd Uczniowski. Spotkało się to z aprobatą Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego, który objął patronat nad Akcją Sztandarową.

Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej powołano sztab koordynujący wszystkie działania Akcji sztandarowej. W jego skład weszli : Krystyna Krasuska – opiekun Samorządu Uczniowskiego, Gałamaga Halina i Majewska Grażyna – nauczycielki języka polskiego, Szewczuk Zbigniew – nauczyciel muzyki.

 

Cała młodzież szkolna przygotowywała się to tego święta w różnych kierunkach:

- Zapoznanie z rangą i historią sztandaru jako symbolu,

- Opracowanie projektu plastycznego sztandaru

- Wzbogacenie wiadomości o imieniu szkoły, uczestnicząc w historycznych wieczorkach wspomnień,

- Przygotowywanie gazetek tematycznych związanych z wydarzeniami narodowymi,

- Przygotowanie uroczystej akademii,

- Gromadzenie funduszy.

 

Wykonanie sztandaru powierzono pracowni Ewy Orlińskiej w Poznaniu.

Prawa strona płatu: na jasnym tle napis z nazwą i imieniem szkoły, centralna część to kontury Polski z wkomponowanym stylizowanym orłem piastowskim, w prawym dolnym rogu znajduje się kaganek oświaty, a na dole nazwa miejscowości.

Lewa strona płatu: zawiera barwy biało – czerwone po środku białego pasa godło Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Koszt wykonania sztandaru wyniósł 450 tysięcy złotych, młodzież przekazał a 300 tysięcy złotych zarobione w PGR w Worońcu przy zbiorze jabłek pozostałą kwotę dofinansował Komitet Rodzicielski i Bank Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowej w Białej Podlaskiej.

 

V. SZKOŁA DZISIAJ.

 

1 września 1992 stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sworach obejmuje  p.Grażyna Majewska.

 

Skład grona pedagogicznego :

Jaszczuk Teresa,  Gałamaga Halina,  Semeryło Henryk

Demeszko Marzena,  Bijata Grażyna,  Śledź Tadeusz

Filipiuk Barbara,  Krasuska Krystyna,  Muszyńska Teresa

Szewczuk Anna,  Wawrzyńczuk Krzysztof,  Kasprzuk Genowefa

Stefańska Maria,  Melaniuk Janina,  Burda Elżbieta

Bijata Grażyna

 

Nauczyciele szkoły filialnej w Worońcu:

Mankiewicz Jadwiga

Grochowska Joanna

 

Na terenie szkoły istniały następujące organizacje:

Spółdzielnia Uczniowska

Samorząd Szkolny

Szkolna Kasa Oszczędnościowa

Klub Wiewiórka

Zawieszona została działalność Drużyny Harcerskie.

 

W roku szkolnym 1992/93 rozpoczęto budowę boiska szkolnego z funduszy otrzymanych z Ministerstwa. Rodzice podczas zebrania Komitetu Rodzicielskiego zdeklarowali się wnieść opłaty w wysokości 50 tysięcy od rodziny.

W 1994 roku podczas prac wykończeniowych zebrano ponownie od każdego dziecka po 35 tysięcy. Inwestycje ta wspierana była również przez Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej.

Otwarcie boiska nastąpiło 23 czerwca 1995 roku. Na uroczystość przybyli następujący goście Kurator Oświaty p. M. Maciejczyk, wizytator p. Teresa Grodecka, wójt gminy p. Jan Mulawa.

W czerwcu 1994 w Sworach odbył się II Turniej Szkół Gminy Biała Podlaska, podczas którego Szkoła Podstawowa zajęła I miejsce i otrzymała komputer.

Na uwagę zasługiwała aktywna praca biblioteki szkolnej przy której powstała czytelnia dla uczniów. Mogli oni korzystać z niej przed rozpoczęciem zajęć, po zakończeniu oraz podczas przerw.

Uczniowie systematycznie uczestniczyli na zajęciach wychowania fizycznego prowadzonych na pływalni w Białej Podlaskiej.

Prężnie działała Spółdzielnia Uczniowska, która pozyskiwała wiele funduszy na rzecz szkoły. W celu usprawnienia jej działalności wygospodarowano pomieszczenie na sklepik szkolny.

Na terenie szkoły przeprowadzone liczne remonty:

- Wymiana kotłów centralnego ogrzewania,

- Wymiana wyposażenia kuchni szkolnej,

- Wybudowanie nowego ogrodzenia od strony drogi,

- Wymiana mebli w salach dydaktycznych, pokoju nauczycielskim i gabinecie dyrektora.

 

W 1995 roku dyrektor szkoły p. Grażyna Majewska otrzymała nagrodę Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej.

Dnia 31 października 1995 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej w Sworach zostaje p. Krystyna Krasuska.

Skład grona pedagogicznego :

Jaszczuk Teresa,  Wieckowska Violetta,  Semeryło Henryk

Demeszko Marzena,  Gałamaga Iwona,  Śledź Tadeusz

Filipiuk Barbara,  Muszyńska Teresa,  Majewska Grażyna

Szewczuk Anna,  Wawrzyńczuk Krzysztof,  Kasprzuk Genowefa

Chilimoniuk Małgorzata,  Melaniuk Janina,  Tarasiuk Maciej

Firsiuk Justyna,  Mikiciuk Anna,  Ks. Mieczysław Mikulski

 

Nauczyciele szkoły filialnej w Worońcu:

Grochowska Joanna

Pożaroszczyk Grażyna

Gawda Bożena

 

Na terenie szkoły istniały następujące organizacje:

Spółdzielnia Uczniowska - sklepik

Samorząd Szkolny

Szkolna Kasa Oszczędnościowa

Klub Wiewiórka

Szkolny Klub Sportowy

 

1 stycznia 1996 roku organem prowadzącym szkoły podstawowe zostały gminy. Do zadań gminy należało m.in. zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, odpowiedzialność za działalność finansową i administracyjną szkoły, organizacja przygotowania przedszkolnego dzieci sześcioletnich, dowóz dzieci do szkół.

W okresie tym bardzo prężnie rozwijał się w szkole sport, uczniowie odnosili duże sukcesy. Stosowano różne formy rozwijania sprawności fizycznej, w wyniku czego szkoła zajęła wysoką pozycję w współzawodnictwie sportowym w na szczeblu gminnym i wojewódzkim. Na terenie naszej gminy odbywało się bardzo dużo różnorodnych zawodów.

W roku szkolnym 1995/96 w tenisie stołowym I miejsce w województwie zajęła Patrycja Wawrzyńczuk, VI miejsce Paweł Sawczak i VII Darek Gromadzki. I miejsce w województwie o Puchar „Przeglądu sportowego” zajęli Darek Gromadzki i Patrycja Wawrzyńczuk.

W kolejnym roku szkoła zajęła następujące miejsca na szczeblu wojewódzkim :

- II miejsce Marcin Łochina w tenisie stołowym,

- III miejsce w piłce ręcznej chłopców,

- IV miejsce w piłce ręcznej dziewczyn.

 

W wyniku stałej pomocy licznych sponsorów a także własnej działalności zarobkowej szkoły, przeprowadzano liczne remonty i zmiany wystroju budynku :

- Doprowadzono ciepłą wodę do łazienek i sali zajęć technicznych,

- Remont schodów przy budynku głównym,

- Chodniki na terenie szkoły,

- Remont łazienek

 

Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza przebiegała planowo.

Samorząd Uczniowski rozpoczął w roku 1996 redagowanie i wydawanie pisemka szkolnego „1000 – Latka”. Opisywano w niej życie szkoły, zamieszczano ciekawe artykuły, konkursy i rozrywkę.

Wznowiono działalność na terenie szkoły Drużyny Harcerskiej.

W roku szkolnym 1997/98 duże osiągnięcia odnieśli uczniowie na polu konkursów przedmiotowych :

- Język polski – finał wojewódzki – M. Połynko,

- Biologia – etap regionalny – E. Sawczuk i K. Gromadzki.

 

Systematycznie rozwijała się działalność biblioteki szkolnej. Powstał nowy dział regionalny, gdzie zbierano informacje, biuletyny i publikacje ukazujące dorobek naszych stron, ich tradycje, w kontekście współczesności.

W roku 1999 szkoła dzięki staraniom pani dyrektor K. Krasuskiej otrzymała klasopracownię komputerową z dotacji Ministerstwa Oświaty, jako jedyna szkoła w gminie Biała Podlaska.

Dnia 1 września 1999 roku weszła w życie reforma oświatowa. Wprowadziła ona trójstopniowy system szkolny, w którego skład weszły : sześcioletnia szkoła podstawowa, trzyletnie gimnazjum i trzyletnie liceum profilowane lub dwuletnia szkoła zawodowa.

Zmiany te dotyczyły, zarówno programów, metod i form prowadzenia całej organizacji pracy szkoły, dokumentacji składającej się na program szkoły oraz statusu nauczycieli.

W  roku szkolnym 1999/2000 uczniowie brali udział w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Lublinie pt. „Katyń – golgota wschodu”, otrzymali wyróżnienie.

W roku szkolnym 2000/2001w drodze konkursu dyrektorem Szkoły Podstawowe w Sworach zostaje p.Violetta Więckowska. 

 

Skład grona pedagogicznego :

Ks. Mikulski Mieczysław, Gałamaga Halina, Gawda Bożena

Gałamaga Iwona, Śledź Monika, Firsiuk Justyna

Filipiuk Barbara, Muszyńska Teresa, Grochowska Joanna

Iwona Dawidziuk, Olesiejuk Krzysztof, Kasprzuk Genowefa

Skrzypczak Małgorzata, Melaniuk Janina, Romaniuk Anna

 

Na terenie szkoły istniały następujące organizacje:

Samorząd Szkolny

Szkolna Kasa Oszczędnościowa

Sklepik Uczniowski

Klub Wiewiórka

Szkolny Klub Sportowy

Związek Harcerstwa Polskiego

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Klub Ekologiczny

Szkolny Klub Europejski „Mały Europejczyk”

Szkolna Biblioteka

Kontynuując rozpoczęte zmiany w 1999 roku, szkoła przyjęła wówczas nową wizję swojego rozwoju, której głównym założeniem było dążenie do solidnego przygotowania dzieci do kształcenia w następnym etapie edukacyjnym ( gimnazjum ).

Misja szkoły określała sposoby osiągnięcia tego celu i zakładała integracje ze środowiskiem lokalnym wspierającym szkołę w edukacji regionalnej, patriotycznej, wychowawczej.

Od tego momentu Szkoła Podstawowa w Sworach określana jest mianem szkoły środowiskowej.

Taki status obligował do rozszerzenia zadań pracy szkoły w kierunku aktywnej współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami.

W 2000 roku wznowiła swoją działalność 26 Drużyna Harcerska, która przyjęła nazwę „Leśni Przyjaciele”.

W tym samym roku ponownie rozpoczęto redagowanie pisemka szkolonego pod nową nazwą „Tysiąclatka’, która obecnie rozpowszechniana jest środowisku lokalnymi znajduje się w księgozbiorze Biblioteki Miejskiej w Białej Podlaskiej.

Przy wsparciu OSP w Sworach w 2001 roku przy szkole powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

 W kolejnym roku uczniowie szkoły założyli Klub Ekologiczny, który propaguje działalność ekologiczną w całym środowisku lokalnym.

 W związku z przygotowaniami przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w roku 2003 powstał na terenie szkoły Szkolny Klub Europejski „Mały Europejczyk”. Został on później zarejestrowany w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.

Tradycją szkoły od sześciu lat stały się uroczystości środowiskowe związane ze świętami patriotycznymi, religijnymi organizowane dla społeczności lokalnej.

Działalność środowiskowa szkoły przyczyniła się do tego, że w ciągu ostatnich 6 lat systematycznie tworzyła się szkolna koalicja instytucji i organizacji wspomagających działania szkoły.

Obecnie w jej skład wchodzą :

- Parafia Rzymsko – Katolicka w Sworach,

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sworach,

- Usługi Stomatologiczne Anna Trzebińska w Sworach,

- Wojewódzki Doskonalenia Nauczycieli w Białej Podlaskiej,

- Komenda Miejska Policji,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej,

- Gminny Zakład Komunalny w Białej Podlaskiej

- Dom Pomocy Społecznej w Kozuli,

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Międzyrzecu Podlaskim,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Sworach,

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej,

- Hufiec ZHP w Białej Podlaskiej,

- Nadleśnictwo Międzyrzec Podlaski – Leśnictwo Woroniec,

- Sołectwo w Sworach,

- Dom Kultury w Sworach,

- Dom Kultury w Worońcu,

- Osiedlowy Dom Kultury w Białej Podlaskiej,

- Osiedlowy Dom Kultury w Białej Podlaskiej,

- 8 szkół podstawowych i 2 gimnazja w gminie Biała Podlaska,

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Białej Podlaskiej

 

W 2002 roku szkoła zajęła I miejsce i otrzymała 10 tysięcy złotych w konkursie powiatowym „Sprzątanie Świata w powiecie bialskim”.

W dwóch kolejnych latach 2004 – 2005 szkołę zdobił przechodni puchar Wójta Gminy Biała Podlaska ofiarowany za zwycięstwo w XI i XII edycji Turnieju Szkół Gminy Podlaska.

W latach 2004 – 2006 uczniowie szkoły reprezentowali gminę w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym a w roku 2005 wojewódzkim.

Szczególnym osiągnięciem szkoły było zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie „Szkoła Marzeń”, do którego przystąpiła w 2005 roku i otrzymała 88 tysięcy złotych na realizację opracowanego przez szkołę programu obejmującego 10 obszernych projektów dydaktyczno – wychowawczych. Znaczna kwota dotacji unijnej i ministerialnej pozwoliła na doposażenie szkoły w dobrej klasy sprzęt i pomoce dydaktyczne jak również realizację zajęć pozalekcyjnych i innych działań wyrównujących szanse edukacyjne uczniów.

Wśród licznych kół zainteresowań, które znajdowały się w ofercie zajęć pozalekcyjnych od kilku lat pojawiły się nowe : modelarskie, rzeźbiarsko- plecionkarskie, florystyczne, zdobnictwa ludowego, robótek ręcznych, żeglarskie, zajęcia logopedyczne.

Ponadto uczniowie uczestniczyli w licznych wycieczkach, wyjazdach do kina, teatru, muzeum i galerii, a harcerze w ośmiodniowym rejsie żeglarskim.

W roku 2004 z inicjatywy pani dyrektor Violetty Więckowskiej szkoła przy współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizowała kurs komputerowy dla mieszkańców środowiska lokalnego, za co otrzymała w darze dwa nowoczesne komputery.

Dzięki promocji i zaangażowaniu środowiska lokalnego w działania szkoły, uzyskała ona przyjaciół, którzy swoim wsparciem podnoszą jakość jej pracy w różnych obszarach.

Wśród nich szczególną rolę spełniają:

- PHU „KSEMAR” Andrzej Hajbos

- PHPiS „ARSPOL” Wiesław Arseniuk

- Bank Spódzielczy w Białej Podlaskiej z prezesem Heleną Wasilewską

- PPHU „BETON KRAFT” Anrzej Mizerny

- OLBENZ Sławomir Bąk

- „ZAKŁAD CUKIERNICZY“ Zenona Uzlowskaja

- Sklep „NATASZA” Elżbieta Pawluk

- Piekarnia „SKRZAT” Marian Kaliszewski

- „TRANS SPED BIL” Mirosław Bilko

- Teresa i Dariusz Makarewiczowie

- Agata i Krzysztof Grytowie.

 

Od roku 2000 dzięki zaangażowaniu organu prowadzącego i sponsorów dokonano licznych modernizacji i remontów:

- odnowiono budynek szkolny /dach, elewację, podcienie/,

- wyremontowano budynek gospodarczy,

- powiększono szkolną siłownię i zmodernizowano szatnię

- wybudowano parking szkolny,

- przeprowadzono remonty wewnątrz szkoły - sale lekcyjne, korytarze, pokój nauczycielski i gabinet dyrektora,

- wygospodarowano salę na harcówkę szkolnej drużyny harcerskiej

- doposażono szkołę w liczny nowoczesny sprzęt i środki dydaktyczne.

 

Obecnie dyrektorem w Szkole Podstawowej w Sworach jest p.Violetta Więckowska,  zatrudnionych jest 19 osób :

 

Skład grona pedagogicznego :

Gałamaga Halina,  Konkol Barbara

Gałamaga Iwona, Kiryluk Monika, Firsiuk Justyna

Filipiuk Barbara, Trasiuk Renata, Grochowska Joanna

Iwona Chaniewicz, Olesiejuk Krzysztof, Małachwiejczuk Bernadeta

Skrzypczak Małgorzata, Hodun Rafał, Zając Renata

 

Pracownicy obsługi :

- Grochowska Agnieszka

- Stefańska Maria

- Kolanowski Krzysztof

- Krzemińska Teresa

 

ZAKOŃCZENIE.

 

W niniejszej pracy przedstawiona została historia szkoły na tle przemian społecznych i politycznych. Została ukazana również organizacja szkolnictwa, funkcja szkoły i rola nauczyciela  w różnych okresach dziejów.

Uczniowie rzadko zdają sobie sprawę, że szkoła, do której uczęszczają, ma tak bogatą historię. Dlatego też, praca ta powinna przyczynić się do rozbudzenia w nich zainteresowania przeszłością szkoły i regionu.

Niniejsza praca poświęcona jest pamięci tych, którzy bez reszty oddali się pracy pedagogicznej  i społecznej w przełomowych momentach naszych dziejów, do których należą szczególnie odzyskanie niepodległości, trudne lata międzywojenne, wyzwolenie spod okupacji hitlerowskiej.

 

Autor:  mgr Iwona Gałamaga

nauczycielka historii Szkoły Podstawowej w Sworach

 

Od roku 2010 funkcję dyrektora szkoły sprawuje p. Gustaw Jakimiuk.

 

Skład grona pedagogicznego:

 • Violetta Więckowska
 • Renata Tarasiuk
 • Monika Kiryluk
 • Małgorzata Skrzypczak
 • Iwona Gałamaga
 • Ewa Dzialuk
 • Justyna Firsiuk
 • Barbara Konkol
 • Joanna Grochowska
 • Barbara Filipiuk
 • Iwona Chaniewicz
 • Aneta Maksimiuk
 • Ewa Rypina

 

Pomoc nauczyciela w punkcie przedszkolnym:

 • Jolanta Wasilewska
 • Malwina Filipiuk

 

Pracownicy obsługi:

 • Maria Stefańska
 • Agnieszka Grochowska
 • Sławomir Jakimiuk

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. 1000-lecia Państwa Polskiego

w Sworach


ul. Szkolna 34

21-500

Biała Podlaska

tel./fax

83 343 35 29

 

 

NIP: 537-168-42-60

REGON: 001121310

e-mail: spswory@gmail.com


 

 

 

Od dnia  1 października 2013 roku otwarto nowy oddział w punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Sworach w ramach realizacji projektu „Nowe oddziały w  punktach przedszkolnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 

 

 

Przydatne linki:

Gmina Biała Podlaska

Oświata w naszej gminie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

 

NASI DOBROCZYŃCY:

ADF  - p. Dariusz Furmaniuk

KSEMAR - pp. Aleksandra i Andrzej Hajbos

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej

p. Mariusz Jadczuk

p. Marek Kaliszewski

p. Agnieszka Kasjaniuk

p. Robert Janczuk

p. Piotr Filipiuk

p. Agata Gryta

p. Wiesław Arseniuk

p. Dariusz Makarewicz

p. Bożena Sawczuk

p. Ryszard Olesiejuk

p. Grzegorz Gawda

p. Tomasz Melaniuk

Losowe zdjęcie z galerii