Szkoła Podstawowa w Sworach

im. 1000-lecia Państwa Polskiego

sl_1 sl_2 sl_3 sl_4

INFORMACJA DOTYCZĄCA POWROTU KLAS I-III DO SZKOŁY

18 stycznia 2021r. uczniowie klas I – III wracają do nauki stacjonarnej w szkole. W związku z tym:

 •  Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

-         1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

-         dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

-         dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

-      opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 •  Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 •  W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 • W dalszym ciągu obowiązuje zachowanie reżimu sanitarnego (maseczki, dezynfekcja i mycie rąk).
 • Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 • Podczas przerw międzylekcyjnych obowiązują wydzielone obszary dla poszczególnych klas:

-klasa 1 - dolny korytarz „starej części szkoły”

-klasa 2 - górny korytarz „starej części szkoły”

-klasa 3 – dolny korytarz przy hali sportowej

 •  Szatnia dla uczniów klasy 1 pozostaje w tym samym miejscu- dzieci wchodzą od strony „podcieni”.
 • Uczniowie klasy 2 i 3 korzystają z głównej szatni- wchodzą wejściem od szatni.
 • Podczas przebywania uczniów w świetlicy obowiązuje obowiązek osłony ust i nosa
 •  Zawieszone zostaje wydawanie obiadów w stołówce szkolnej do czasu powrotu wszystkich uczniów do szkoły.
 • Obowiązuje od 18.01.2021r. : Plan lekcji szkoły podstawowej 
 • Dowożenie uczniów odbywa się według dotychczasowego Planu dowożenia z wyjątkiem poniedziałku 18 stycznia. Na ten dzień obowiązuje zmieniony plan dowożenia:
 • Sycyna-7.05, Woroniec-7.10, Krzymowskie-7.15, Zabłocie-7.20,  Pojelce-7.30, Cełujki-7.35 
 • Franopol-8.10, Sycyna-8.15, Woroniec-8.20, Zabłocie- 8.25, Pojelce- 8.35, Cełujki-8.40 

Szczegółowe zasady organizacji zajęć w szkole znajdują się w dokumencie „Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania covid-19 wśród uczniów, ich rodziców/prawnych opiekunów i pracowników szkoły podstawowej w Sworach w roku szkolnym 2020/21”

Ferie zimowe z GOK Biała Podlaska

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. 1000-lecia Państwa Polskiego

w Sworach


ul. Szkolna 34

21-500

Biała Podlaska

tel./fax

83 343 35 29

 

 

NIP: 537-168-42-60

REGON: 001121310

e-mail: spswory@gmail.com

 

PROCEDURY - BEZPIECZNA SZKOŁA

WYKAZ INSTYTUCJI I ORGANIZACJI UDZIELAJĄCYCH POMOCY  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ,  WYCHOWAWCZEJ I POMOCY NA RZECZ OSÓB POKRZYWDZONYCH CZYNAMI KARALNYMI

 

 

 

     

 

 

Od dnia  1 października 2013 roku otwarto nowy oddział w punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Sworach w ramach realizacji projektu „Nowe oddziały w  punktach przedszkolnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 

 

 

Przydatne linki:

Gmina Biała Podlaska

Oświata w naszej gminie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

 

NASI DOBROCZYŃCY:

ADF  - p. Dariusz Furmaniuk

KSEMAR - pp. Aleksandra i Andrzej Hajbos

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej

PELLMAR-p. Mariusz Kasjaniuk, Zienie 

KONKRET-p. Adam Bartniczuk-Łosice

p. Mariusz Jadczuk

p. Marek Kaliszewski

p. Agnieszka Kasjaniuk

p. Robert Janczuk

p. Piotr Filipiuk

p. Agata Gryta

p. Wiesław Arseniuk

p. Dariusz Makarewicz

p. Bożena Sawczuk

p. Ryszard Olesiejuk

p. Grzegorz Gawda

p. Tomasz Melaniuk

Losowe zdjęcie z galerii