Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?   
AKCEPTUJĘ

spswory@gmail.com

83 343 35 29

Koła zainteresowań

Koło dziennikarskie
Zajęcia prowadzi pani mgr Joanna Grochowska w każdy poniedziałek w godz. 13.45-14.30
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas V-VI zainteresowanych rozwijaniem zdolności dziennikarskich oraz tworzeniem gazetki szkolnej Tysiąclatka wydawanej w Szkole Podstawowej w Sworach. Zajęcia mają na celu zapoznanie uczniów z warsztatem dziennikarskim, utrwalenia i ćwiczenia w redagowaniu rożnych form wypowiedzi publicystycznej, kształcenie wrażliwości na słowo mówione i pisane, korzystanie z komputerów, składanie gazetki, robienie zdjęć itp.

Koło matematyczne
Zajęcia prowadzi pani mgr Renata Tarasiuk w każdy czwartek w godz. 12.50-14.30
Zajęcia mają za zadanie przygotowywać uczniów do konkursów matematycznych jak również rozwijać ich zdolności matematyczne oraz logiczne myślenie. W czasie zajęć uczniowie mający trudności w uczeniu się mogą wyrównać braki w wiedzy. Uczestnictwo w zajęciach daje uczniom możliwość samorealizacji, poszerzania własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką oraz odkrywania tajemnic matematyki na drodze eksperymentów.

Koło języka angielskiego
Zajęcia prowadzi pani Anna Sawczuk w każdy czwartek w godz. 13.45-14.30
Zajęcia przeznaczone są uczniów szczególnie zainteresowanych językiem, kulturą, historia i geografią krajów anglojęzycznych w szczególności Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Głównym celem kółka jest rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, poszerzanie ich wiedzy językowej, przygotowywanie do konkursów  i uroczystości szkolnych  oraz do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkolny Klub Sportowy
Zajęcia prowadzi pani mgr Monika Kiryluk w każdy poniedziałek w godz. 13.45-14.30
Celem programu zajęć sportowych Szkolny Klub Sportowego jest stworzenie warunków do poszukiwania, odkrywania i pogłębiania swoich uzdolnień i zainteresowań, przygotowujących do aktywności fizycznej indywidualnej i zespołowej. Uczniowie mają możliwość poprawy kondycji fizycznej i nabywania umiejętności regeneracji sił poprzez aktywny wypoczynek  oraz wdrożenie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach sportowych opartych na usamodzielniających metodach pracy prowadzących do podejmowania odpowiedzialnych decyzji oraz przygotowaniu do pełnienia roli organizatora, widza, sędziego i zawodnika.

Koło plastyczne
Zajęcia prowadzi pani mgr Justyna Firsiuk w każdy czwartek w godz. 12.50-13.35
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klasy III. Głównym ich celem jest rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, Kształcenie umiejętności obserwacji i przedstawiania w pracach twórczych natury. Uczniowie mają możliwość kształtowania  wrażliwości emocjonalnej na zjawiska świata zapewniającą ekspresję w działaniu.

Koło patriotyczno-obywatelskie
Zajęcia prowadzi pani mgr Iwona Gałamaga każdy piątek w godz. 13.45-14.30
Uczniowie na zajęciach poznają historię regionu, zabytki oraz najwybitniejszych przedstawicieli. Uczą się świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty lokalnej oraz kultywowania tradycji regionalnych. W roku szkolnym 2012/13 podczas zajęć tworzony jest katalog zabytków sztuki sakralnej, opisywana jest historia powstania okolicznych kapliczek i krzyży.


Koło polonistyczne
Zajęcia prowadzi pani mgr Violetta Więckowska każdy piątek w godz. 8.00-8.45
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI. Głównym ich celem jest rozwijanie zdolności i zainteresowań polonistycznych uczniów poprzez różnorodne formy pracy w zakresie wzbogacania wiedzy i umiejętności.  Uczniowie  rozszerzają  i utrwalają wiedzę zdobytą na lekcjach języka oraz są stymulowani do większego wysiłku, odwagi oraz twórczej aktywności.

Koło teatralne
Zajęcia prowadzi pani mgr Barbara Konkol każdy czwartek w godz. 12.50-13.35 dla kl.III
Zajęcia teatralne poszerzają i kształtują wiedzę ucznia. Opierają się w dużej mierze na zabawie. W trakcie spotkań uczestnicy pracują nad perfekcją słowa i ruchu a także nad umocnieniem wiary w siebie. Sprawdzają i rozwijają swoje umiejętności aktorskie, literackie, plastyczne, wokalne, a także organizacyjne. Poprzez ekspresję uczniowie mają możliwość uzewnętrznienia siebie, wyjścia ku światu. Krótkie inscenizacje i gry dramowe uczą współpracy w zespole, odpowiedzialności, tolerancji, kształtują ogromne więzi emocjonalne między członkami zespołu.

Szkolne Koło Caritas
Zajęcia prowadzi pani mgr Małgorzata Skrzypczak w każdy wtorek w godz. 13.45-14.30
Głównym celem pracy Szkolnego Koła Caritas jest praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu na jego przekonania, czy wyznanie oraz uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie. Uczniowie rozwijają również zdolność budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro.

W szkole odbywają się również zajęcia wyrównawcze. Ich głównym celem jest wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów będących przyczyną trudności szkolnych, zachęcanie ich do zwiększenia wysiłku w uczeniu się oraz zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami ucznia na lekcji.