Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?   
AKCEPTUJĘ

spswory@gmail.com

83 343 35 29

O szkole

     Szkoła Podstawowa w Sworach jest jedną z większych szkół w Gminie Biała Podlaska. W jej murach kształci się w 7 oddziałach i punkcie przedszkolnym 183 dzieci z ośmiu okolicznych miejscowości. Kadrę pedagogiczną stanowi 13 nauczycieli z wyższym wykształceniem, w tym 11 z kilkoma kwalifikacjami. Ponadto zatrudniony jest dodatkowy nauczyciel jako pomoc w punkcie przedszkolnym oraz 3 pracowników obsługi.
Wykwalifikowane grono stara się sprostać wymaganiom współczesnej oświaty, dotyczącym wszystkich jej założeń i zapewnić wysoki poziom nauczania, w związku z tym systematycznie i planowo dokształca się i doskonali swoje umiejętności zgodnie z potrzebami szkoły.
    Przede wszystkim w naszej szkole podmiotowo traktujemy ucznia oraz jego rodziców i dlatego pragniemy zaspokoić wszystkie ich potrzeby. Zgodnie z wizją szkoły dążymy do solidnego przygotowania dzieci do kształcenia w następnym etapie edukacyjnym, staramy się wyposażyć je w takie umiejętności i wiedzę, które pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie w życiu dorosłym. Kształcąc, efektywnie wspieramy rozwój uczniów bardzo uzdolnionych i wyrównujemy szanse tych o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
W tym celu nasz szkolny zestaw programów nauczania jest zbieżny z programem wychowawczym, a wybrane programy dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów, bazy i wyposażenia szkoły.
    Proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, wśród których znajdują się różnorodne koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze oraz praca w organizacjach i klubach szkolnych. Dzięki niej uczniowie mają możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności, rozwijania swoich zdolności i zainteresowań, ale również uczą się przedsiębiorczości, samodzielności i przygotowują się do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym i ojczyźnie.
    Zapewniamy odpowiednie nauczanie dla uczniów wymagających szczególnych warunków ze względu na niepełnosprawność lub stwierdzone różnorodne dysfunkcje. Indywidualizacja procesu ich kształcenia opiera się na dostosowaniu programów nauczania, metod i form pracy oraz środków dydaktycznych, ale również na organizowaniu zajęć rewalidacyjnych i wyrównawczych. Posiadamy odpowiednio przygotowaną kadrę do pracy z takimi dziećmi.
    Nosimy miano szkoły środowiskowej, bowiem nasze działania opieramy na integracji ze środowiskiem lokalnym. W związku z tym ważna jest dla nas edukacja regionalna i patriotyczna, rozbudzanie w uczniach wrażliwości na problemy i potrzeby środowiska, w którym żyją, włączanie ich do życia w społeczeństwie.
    Szczycimy się więc tym, że nasze kluby i organizacje takie jak: 26 Drużyna Harcerska „Leśni Przyjaciele”, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, Szkolne Koło Caritas, Klub Wiewiórka, Szkolna Kasa Oszczędności czy Samorząd Uczniowski wspierane są w swym działaniu przez partnerów ze szkolnej koalicji. Są to instytucje, organizacje i samorząd gminny, dzięki którym szkoła podnosi jakość swoich usług, zarówno w zakresie nauczania jak i wychowania.
    Efektywne kształcenie i działania wychowawcze w takich warunkach pozwoliły nam wyróżnić się w wielu dziedzinach. Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w licznych konkursach przedmiotowych, tematycznych i zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Jako szkoła środowiskowa również mamy wiele osiągnięć np.:

 • kilkakrotnie zostaliśmy laureatami powiatowego konkursu ekologicznego „Czysta Ziemia”, a otrzymane nagrody doposażyły szkołę w nowy sprzęt i środki dydaktyczne,
 • w większości organizowanych „Turniejów szkół Gminy Biała Podlaska” stanęliśmy na podium z wartościowymi nagrodami,
 • w konkursie ogólnopolskim zostaliśmy wytypowani do realizacji projektu „Szkoła Marzeń” i otrzymaliśmy 88 000 zł z krajowych i wspólnotowych środków publicznych,
 • kilkakrotnie zostaliśmy wyróżnieni w ogólnopolskim konkursie SKO, otrzymując znaczące środki pieniężne.

     Działania wychowawcze oparte na współpracy ze środowiskiem lokalnym przynoszą szkole zamierzone efekty. Nasi uczniowie są wrażliwi oraz otwarci na krzywdę  i cierpienie innych. Często uczestniczą w zorganizowanych akacjach charytatywnych, dzięki czemu rozwijają w sobie postawę twórczą w niesieniu pomocy starszym, słabszym chorym. Co roku np. bierzemy udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, akcji „Góra grosza”, „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”, przedsięwzięciu na rzecz bezdomnych zwierząt w schronisku i wielu innych akcjach inicjowanych przez szkolne organizacje oraz różne instytucje i fundacje. Poza tym organizujemy lub włączamy się w obchody imprez i uroczystości środowiskowych, związanych ze świętami lokalnymi, państwowymi, patriotycznymi czy kościelnymi.
    Potrafimy skutecznie motywować swoich uczniów do doskonalenia i samokształcenia, dlatego stwarzamy im warunki do prezentowania swoich osiągnięć. Dbamy, by plan pracy szkoły uwzględniał różnorodność konkursów szkolnych i pozaszkolnych, wycieczek, imprez i uroczystości oraz projektów, wśród których każde dziecko znalazłoby możliwość udziału i zaprezentowania swoich umiejętności i wiedzy.
Ich sukcesy zamieszczamy w redagowanej od kilkunastu lat gazetce szkolnej „Tysiąclatka”, w której to również prezentujemy w środowisku szkolnym i lokalnym twórczość i publikacje naszych uczniów i nauczycieli.
Dążąc do osiągnięcia wyznaczonych standardów w nauczaniu i wychowaniu, szkoła zadbała również o odpowiednią bazę i zaplecze dydaktyczne. Warunki lokalowe oraz baza materialna naszej szkoły, mimo jej usytuowania na wsi, są na wysokim poziomie. Szkoła mieści się w ładnym, dużym, zadbanym budynku, obok niej stoi garaż autobusu szkolnego.

Posiadamy bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne sale lekcyjne i pozalekcyjne wyposażone w komputery:

 • salę humanistyczną
 • salę historyczno – przyrodniczą
 • salę matematyczną
 • salę językową
 • 3 pracownie edukacji wczesnoszkolnej
 • pracownię komputerową z dostępem do Internetu
 • salę oddziału przedszkolnego
 • dwie sale punktu przedszkolnego
 • harcówkę.

Ponadto dysponujemy biblioteką szkolną z księgozbiorem w ilości ponad 7800 woluminów.

Bogate mamy także zaplecze sportowe i rekreacyjne:

 • 2 boiska do piłki nożnej
 • boisko do piłki ręcznej
 • 2 boiska do piłki koszykowej
 • pełnowymiarową halę sportową
 • salę zabaw pozyskaną z projektu ministerialnego „Radosna Szkoła”
 • nowoczesny plac zabaw otrzymany z projektu „Radosna Szkoła”
 • dużo terenów zielonych do gier i zabaw na świeżym powietrzu.

   Dowożeniem uczniów zajmuje się organ prowadzący, czyli Gmina Biała Podlaska, która sprawnie organizuje swoje zadanie, wykorzystując do tego celu dwa autobusy (szkolny i wynajęty). Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w czasie dojazdów do i podczas oczekiwania na odjazd. Teren szkolny jest ogrodzony, dzieci wsiadają do pojazdów ustawionych na parkingu pod opieką dyżurujących nauczycieli, a w autobusie szkolnym jadą pod nadzorem zatrudnionego przez gminę pracownika.

Zadaniem szkoły jest również organizowanie dożywiania. Dysponujemy kuchnią i stołówką szkolną, w której uczniowie otrzymują niedrogie dwudaniowe posiłki, a te pochodzące z rodzin najuboższych mają możliwość zjedzenia obiadu za darmo.
W naszej szkole kierujemy się głównie dobrem ucznia. Jesteśmy otwarci na wszelkie wyzwania i nowości. Korzystamy z wielu propozycji, jakie oferują różne instytucje i organizacje, po to by zaspokoić potrzeby każdego z nich. Wychodzimy z uczniami poza mury szkoły, tam rozszerzamy swoją ofertę edukacyjną. Cieszymy się, że jesteśmy bardzo dobrze postrzegani w środowisku, dzięki czemu otrzymujemy pomoc i wsparcie w różnych dziedzinach naszej szeroko rozwiniętej działalności. Liczymy na to, że w takich warunkach wychowamy ludzi „WIELKICH”, uświadomionych we własnej wartości i patriotyzmie.