Szkoła Podstawowa w Sworach

im. 1000-lecia Państwa Polskiego

sl_1 sl_2 sl_3 sl_4

O szkole

     Szkoła Podstawowa w Sworach jest jedną z większych szkół w Gminie Biała Podlaska. W jej murach kształci się w 7 oddziałach i punkcie przedszkolnym 183 dzieci z ośmiu okolicznych miejscowości. Kadrę pedagogiczną stanowi 13 nauczycieli z wyższym wykształceniem, w tym 11 z kilkoma kwalifikacjami. Ponadto zatrudniony jest dodatkowy nauczyciel jako pomoc w punkcie przedszkolnym oraz 3 pracowników obsługi.
Wykwalifikowane grono stara się sprostać wymaganiom współczesnej oświaty, dotyczącym wszystkich jej założeń i zapewnić wysoki poziom nauczania, w związku z tym systematycznie i planowo dokształca się i doskonali swoje umiejętności zgodnie z potrzebami szkoły.
    Przede wszystkim w naszej szkole podmiotowo traktujemy ucznia oraz jego rodziców i dlatego pragniemy zaspokoić wszystkie ich potrzeby. Zgodnie z wizją szkoły dążymy do solidnego przygotowania dzieci do kształcenia w następnym etapie edukacyjnym, staramy się wyposażyć je w takie umiejętności i wiedzę, które pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie w życiu dorosłym. Kształcąc, efektywnie wspieramy rozwój uczniów bardzo uzdolnionych i wyrównujemy szanse tych o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
W tym celu nasz szkolny zestaw programów nauczania jest zbieżny z programem wychowawczym, a wybrane programy dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów, bazy i wyposażenia szkoły.
    Proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, wśród których znajdują się różnorodne koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze oraz praca w organizacjach i klubach szkolnych. Dzięki niej uczniowie mają możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności, rozwijania swoich zdolności i zainteresowań, ale również uczą się przedsiębiorczości, samodzielności i przygotowują się do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym i ojczyźnie.
    Zapewniamy odpowiednie nauczanie dla uczniów wymagających szczególnych warunków ze względu na niepełnosprawność lub stwierdzone różnorodne dysfunkcje. Indywidualizacja procesu ich kształcenia opiera się na dostosowaniu programów nauczania, metod i form pracy oraz środków dydaktycznych, ale również na organizowaniu zajęć rewalidacyjnych i wyrównawczych. Posiadamy odpowiednio przygotowaną kadrę do pracy z takimi dziećmi.
    Nosimy miano szkoły środowiskowej, bowiem nasze działania opieramy na integracji ze środowiskiem lokalnym. W związku z tym ważna jest dla nas edukacja regionalna i patriotyczna, rozbudzanie w uczniach wrażliwości na problemy i potrzeby środowiska, w którym żyją, włączanie ich do życia w społeczeństwie.
    Szczycimy się więc tym, że nasze kluby i organizacje takie jak: 26 Drużyna Harcerska „Leśni Przyjaciele”, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, Szkolne Koło Caritas, Klub Wiewiórka, Szkolna Kasa Oszczędności czy Samorząd Uczniowski wspierane są w swym działaniu przez partnerów ze szkolnej koalicji. Są to instytucje, organizacje i samorząd gminny, dzięki którym szkoła podnosi jakość swoich usług, zarówno w zakresie nauczania jak i wychowania.
    Efektywne kształcenie i działania wychowawcze w takich warunkach pozwoliły nam wyróżnić się w wielu dziedzinach. Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w licznych konkursach przedmiotowych, tematycznych i zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Jako szkoła środowiskowa również mamy wiele osiągnięć np.:

 • kilkakrotnie zostaliśmy laureatami powiatowego konkursu ekologicznego „Czysta Ziemia”, a otrzymane nagrody doposażyły szkołę w nowy sprzęt i środki dydaktyczne,
 • w większości organizowanych „Turniejów szkół Gminy Biała Podlaska” stanęliśmy na podium z wartościowymi nagrodami,
 • w konkursie ogólnopolskim zostaliśmy wytypowani do realizacji projektu „Szkoła Marzeń” i otrzymaliśmy 88 000 zł z krajowych i wspólnotowych środków publicznych,
 • kilkakrotnie zostaliśmy wyróżnieni w ogólnopolskim konkursie SKO, otrzymując znaczące środki pieniężne.

     Działania wychowawcze oparte na współpracy ze środowiskiem lokalnym przynoszą szkole zamierzone efekty. Nasi uczniowie są wrażliwi oraz otwarci na krzywdę  i cierpienie innych. Często uczestniczą w zorganizowanych akacjach charytatywnych, dzięki czemu rozwijają w sobie postawę twórczą w niesieniu pomocy starszym, słabszym chorym. Co roku np. bierzemy udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, akcji „Góra grosza”, „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”, przedsięwzięciu na rzecz bezdomnych zwierząt w schronisku i wielu innych akcjach inicjowanych przez szkolne organizacje oraz różne instytucje i fundacje. Poza tym organizujemy lub włączamy się w obchody imprez i uroczystości środowiskowych, związanych ze świętami lokalnymi, państwowymi, patriotycznymi czy kościelnymi.
    Potrafimy skutecznie motywować swoich uczniów do doskonalenia i samokształcenia, dlatego stwarzamy im warunki do prezentowania swoich osiągnięć. Dbamy, by plan pracy szkoły uwzględniał różnorodność konkursów szkolnych i pozaszkolnych, wycieczek, imprez i uroczystości oraz projektów, wśród których każde dziecko znalazłoby możliwość udziału i zaprezentowania swoich umiejętności i wiedzy.
Ich sukcesy zamieszczamy w redagowanej od kilkunastu lat gazetce szkolnej „Tysiąclatka”, w której to również prezentujemy w środowisku szkolnym i lokalnym twórczość i publikacje naszych uczniów i nauczycieli.
Dążąc do osiągnięcia wyznaczonych standardów w nauczaniu i wychowaniu, szkoła zadbała również o odpowiednią bazę i zaplecze dydaktyczne. Warunki lokalowe oraz baza materialna naszej szkoły, mimo jej usytuowania na wsi, są na wysokim poziomie. Szkoła mieści się w ładnym, dużym, zadbanym budynku, obok niej stoi garaż autobusu szkolnego.

Posiadamy bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne sale lekcyjne i pozalekcyjne wyposażone w komputery:

 • salę humanistyczną
 • salę historyczno – przyrodniczą
 • salę matematyczną
 • salę językową
 • 3 pracownie edukacji wczesnoszkolnej
 • pracownię komputerową z dostępem do Internetu
 • salę oddziału przedszkolnego
 • dwie sale punktu przedszkolnego
 • harcówkę.

Ponadto dysponujemy biblioteką szkolną z księgozbiorem w ilości ponad 7800 woluminów.

Bogate mamy także zaplecze sportowe i rekreacyjne:

 • 2 boiska do piłki nożnej
 • boisko do piłki ręcznej
 • 2 boiska do piłki koszykowej
 • pełnowymiarową halę sportową
 • salę zabaw pozyskaną z projektu ministerialnego „Radosna Szkoła”
 • nowoczesny plac zabaw otrzymany z projektu „Radosna Szkoła”
 • dużo terenów zielonych do gier i zabaw na świeżym powietrzu.

   Dowożeniem uczniów zajmuje się organ prowadzący, czyli Gmina Biała Podlaska, która sprawnie organizuje swoje zadanie, wykorzystując do tego celu dwa autobusy (szkolny i wynajęty). Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w czasie dojazdów do i podczas oczekiwania na odjazd. Teren szkolny jest ogrodzony, dzieci wsiadają do pojazdów ustawionych na parkingu pod opieką dyżurujących nauczycieli, a w autobusie szkolnym jadą pod nadzorem zatrudnionego przez gminę pracownika.

Zadaniem szkoły jest również organizowanie dożywiania. Dysponujemy kuchnią i stołówką szkolną, w której uczniowie otrzymują niedrogie dwudaniowe posiłki, a te pochodzące z rodzin najuboższych mają możliwość zjedzenia obiadu za darmo.
W naszej szkole kierujemy się głównie dobrem ucznia. Jesteśmy otwarci na wszelkie wyzwania i nowości. Korzystamy z wielu propozycji, jakie oferują różne instytucje i organizacje, po to by zaspokoić potrzeby każdego z nich. Wychodzimy z uczniami poza mury szkoły, tam rozszerzamy swoją ofertę edukacyjną. Cieszymy się, że jesteśmy bardzo dobrze postrzegani w środowisku, dzięki czemu otrzymujemy pomoc i wsparcie w różnych dziedzinach naszej szeroko rozwiniętej działalności. Liczymy na to, że w takich warunkach wychowamy ludzi „WIELKICH”, uświadomionych we własnej wartości i patriotyzmie.

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. 1000-lecia Państwa Polskiego

w Sworach


ul. Szkolna 34

21-500

Biała Podlaska

tel./fax

83 343 35 29

 

 

NIP: 537-168-42-60

REGON: 001121310

e-mail: spswory@gmail.com

 

PROCEDURY - BEZPIECZNA SZKOŁA

WYKAZ INSTYTUCJI I ORGANIZACJI UDZIELAJĄCYCH POMOCY  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ,  WYCHOWAWCZEJ I POMOCY NA RZECZ OSÓB POKRZYWDZONYCH CZYNAMI KARALNYMI

 

 


     

 

 

Od dnia  1 października 2013 roku otwarto nowy oddział w punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Sworach w ramach realizacji projektu „Nowe oddziały w  punktach przedszkolnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 

 

 

Przydatne linki:

Gmina Biała Podlaska

Oświata w naszej gminie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

 

NASI DOBROCZYŃCY:

ADF  - p. Dariusz Furmaniuk

KSEMAR - pp. Aleksandra i Andrzej Hajbos

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej

PELLMAR-p. Mariusz Kasjaniuk, Zienie 

KONKRET-p. Adam Bartniczuk-Łosice

p. Mariusz Jadczuk

p. Marek Kaliszewski

p. Agnieszka Kasjaniuk

p. Robert Janczuk

p. Piotr Filipiuk

p. Agata Gryta

p. Wiesław Arseniuk

p. Dariusz Makarewicz

p. Bożena Sawczuk

p. Ryszard Olesiejuk

p. Grzegorz Gawda

p. Tomasz Melaniuk

Losowe zdjęcie z galerii