Szkoła Podstawowa w Sworach

im. 1000-lecia Państwa Polskiego

sl_1 sl_2 sl_3 sl_4

Rezygnacja z obiadów

Szanowni Państwo,

proszę o przekazywanie mi informacji dotyczącej rezygnacji z obiadów w bieżącym tygodniu.

Najlepszą formą będzie sms na numer 795521064 z podaniem imienia i nazwiska dziecka, grupy/klasy i dni, w których dziecko nie będzie korzystało z obiadów.

Dyrektor Szkoły G. Jakimiuk

Informacja do Rodziców dotycząca akcji strajkowej

Szanowni Państwo.

W dniu 28.03.2019 r. otrzymałem od Oddziału ZNP pismo informujące mnie, że w referendum przeprowadzonym przez ZNP wśród pracowników szkoły opowiedzieli się oni za przeprowadzeniem akcji strajkowej od dnia 08 kwietnia (poniedziałek) 2019 r. Zgodnie z uchwałą ZNP akcja strajkowa ma trwać od 08 kwietnia do odwołania.

Wobec powyższego informuję Państwa, że w dniu 08 kwietnia 2019 r. (i w następnych dniach) kursy autobusów przywożących i odwożących dzieci odbędą się bez zmian. Szkoła zapewni uczniom przybyłym do niej opiekę na czas pobytu ucznia w szkole a jeśli będzie to możliwe odbędą się również zajęcia dydaktyczne.

O wszelkich zmianach będę informował Państwa za pośrednictwem strony internetowej i komunikatora w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Szkoły

Gustaw Jakimiuk

 

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk

 

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika).

O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym

 za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy).

Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

 

Zbiórka elektrośmieci

OGŁOSZENIE

W dniach od 1.04 do 30 .04 2019r. odbędzie się  zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Elektrośmieci należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Sworach.

 

Wielkanocne warsztaty plastyczne

29 marca 2019r. do naszej szkoły zawitały instruktorki z Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej p. Agnieszka Borodijuk i  p. Alicja  Sidoruk, by przeprowadzić  wielkanocne warsztaty plastyczne z uczniami klas starszych.

Czytaj więcej...

W krainie wierszy Jana Brzechwy

W ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Sworach odbył się po raz pierwszy konkurs recytatorski dla dzieci 5 letnich. Dzieci recytowały wybrany przez siebie wiersz autorstwa Jana Brzechwy, wspomagając się rekwizytami, stosowną mimiką, odpowiednią modulacją głosu, a czasami uzasadnionym strojem.

Czytaj więcej...

Spotkanie z przedstawicielami grupy rekonstrukcyjnej

21 marca 2019 r. w naszej szkole odbyło się wyjątkowe spotkanie – gościli u nas przedstawiciele XXI Legionu Rzymskiego I Kohorty Rafał Wojtczak vel Marcus Vergilius Mercator oraz Dariusz Makarewicz vel Lucjusz Licinius Murena. Wyjątkowi goście zaprezentowali stroje, rzeczy osobiste, wyposażenie typowego legionisty. Niektórzy z uczniów mieli szczęście, bo wygrali w rzymskie „kółko – krzyżyk” monety rzymskie, inni przyodzieli się w rzymską bieliznę. Wszystkich interesowała codzienność legionisty, o której z wielkim zapałem i pasją opowiadali nasi goście.

Dziękujemy za „żywą lekcję historii”

Link do zdjęć:

https://photos.app.goo.gl/jBQKkKvMEnsV3qQ56

Szkoła Projektora
Brak wtyczki Adobe Flash Player.
Pobierz wtyczkę ze strony Adobe.

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. 1000-lecia Państwa Polskiego

w Sworach


ul. Szkolna 34

21-500

Biała Podlaska

tel./fax

83 343 35 29

 

 

NIP: 537-168-42-60

REGON: 001121310

e-mail: spswory@gmail.com

 

PROCEDURY - BEZPIECZNA SZKOŁA

WYKAZ INSTYTUCJI I ORGANIZACJI UDZIELAJĄCYCH POMOCY  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ,  WYCHOWAWCZEJ I POMOCY NA RZECZ OSÓB POKRZYWDZONYCH CZYNAMI KARALNYMI

 

 


     

 

 

Od dnia  1 października 2013 roku otwarto nowy oddział w punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Sworach w ramach realizacji projektu „Nowe oddziały w  punktach przedszkolnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 

 

 

Przydatne linki:

Gmina Biała Podlaska

Oświata w naszej gminie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

 

NASI DOBROCZYŃCY:

ADF  - p. Dariusz Furmaniuk

KSEMAR - pp. Aleksandra i Andrzej Hajbos

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej

PELLMAR-p. Mariusz Kasjaniuk, Zienie 

KONKRET-p. Adam Bartniczuk-Łosice

p. Mariusz Jadczuk

p. Marek Kaliszewski

p. Agnieszka Kasjaniuk

p. Robert Janczuk

p. Piotr Filipiuk

p. Agata Gryta

p. Wiesław Arseniuk

p. Dariusz Makarewicz

p. Bożena Sawczuk

p. Ryszard Olesiejuk

p. Grzegorz Gawda

p. Tomasz Melaniuk

Losowe zdjęcie z galerii